Cơ cấu tổ chức đô thị

kiến củng cố thế lực, địa vị của mình trong xã hội. Họ đâ chọn những vị trí thuận lợi trong kliông gian thôn dã để xây dựng các thành phố có quy mô nhỏ phục vụ việc cát cứ, cai quản cư... Read More

Các giai đoạn phát triển quy hoạch xây dựng đô thị thời kỳ Trung đại Châu Âu

Xã hội, giai cấp Từ năm 200 SCN, đế quôc La Mã lâm vào tình ữạng khủng hoảng. Hình thức bóc lột chiếm hữu nô lệ không còn phù hợp. Cuộc đấu tranh của nô lệ dân ctên tình trạng sản xuất... Read More