Trung cổ và sự tái nhào nặn nó theo cách nhìn nhận mới về đường phố và đại lộ

Trung cổ và sự tái nhào nặn nó theo cách nhìn nhận mới về đường phố và đại lộ do tỉnh trưởng Haussmann (1809 – 1891) tiến hành đã làm biến đổi bộ mặt của Paris: Không gian công ích... Read More

Hình thái quy hoạch theo phong cách của những năm cuối thời kỳ kiến trúc Barocco

Hình 5.4. Măt bằng đô thị Mannheim (Đức) sau khi cải tạo (1721) Thành phố Mannheim mới được xây dựng lại năm 1721 trên nền của Mannheim cũ có từ năm 1645. Hình thái mặt bằng thành phố”... Read More