Nhiệm vụ của công tác đảm bảo vật tư cho dự án xây dựng

2           – Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp hiện có: mục tiêu thứ 5 sẽ không thể đạt được nếu 2 bên không đạt được sự hài lòng về nhau. Nhà cung cấp nào cũng rất quan tâm và thiết tha được cộng tác với những đối tác mà họ nhận thấy là khách hàng tốt. Nhưng khi thực hiện họp đồng cung ứng không tránh khỏi có vô số các vẩn đề phát sinh. Mọi vấn đề đó sẽ được giải quyết ổn thoả nếu giữa 2 bên tồn tại một quan hệ tốt, tôn trọng lẫn nhau.

Tăng cường hợp tác với các bộ phận khác của dự án nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động chung: Mục tiêu chính của quản lý vật tư thiết bị là đảm bảo hoạt động cho dự án được liên tục, ổn định. Muốn vậy, bộ phận quản lý vật tư thiết bị phải xác định chính xác nhu cầu vật tư thiết bị của các bộ phận của dự án, phải quan hệ chặt chẽ với các bộ phận đỏ trên tinh thần họp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Bộ phận quản lý vật tư thiết bị có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về giá cả, về thị trường các loại vật tư thiết bị, giới thiệu các loại nguyên vật liệu, công nghệ mới… để các bộ phận khác có thể lựa chọn. Đồng thời, bộ phận quản lý vật tư thiết bị xác định nhu vầu vật tư thiết bị, thu thập thông tin phản hồi từ các bộ phận tiêu dùng các loại vật tư thiết bị đó nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của dự án.

8     – Thực hiện mua hàng một cách hiệu quả: thực hiện đồng bộ 7 mục tiêu kể trên cũng có nghĩa là bộ phận quản lý vật tư thiết bị đã đạt được một phần mục tiêu thứ 8. Để đạt được mục tiêu này một cách đầy đủ nhất, bộ phận quản lý vật tư thiết bị phải liên tục kiểm tra để phát hiện các sai sót, ách tắc nhằm hợp lý hoá, cải tiến liên tục quy trình nghiệp vụ cung ứng.

CÂU HỎI ÔN TẬP

  1. Hiểu thế nào là vật tư I kỹ thuật? Hãy phân loại vật tư kỹ thuật và trình bày đặc điểm của từng loại.
  2. Hãy kể tên các loại nguồn lực của dự án.
  3. Quản lý vật tư thiết bị có nhiệm vụ, vai trò như thế nào trong thực hiện dự án? Có những phương thức gì để đảm bảo vật tư thiết bị cho dự án và ưu, nhược điểm của các phương thức này?
  4. Mục tiêu của quản lý vật tư thiết bị là gì?

Chương 2 QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG Dự ÁN XÂY DỰNG

  1. CÁC QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG Dự ÁN XÂY DỰNG

Đảm bảo vật tư cho dự án xây dựng

1.1.1.          Nhiệm vụ của công tác đảm bảo vật tư cho dự án xây dựng

Vật tư sử dụng trong dự án xây dựng chủ yếu bao gồm nguyên vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm, nhiên liệu, điện năng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *