Nhiệm vụ cung ứng của các bên liên quan trong thực hiện dự án

Riêng chi phí cho vật liệu xây dựng (kể cả chi phí vận chuyển) thường chiếm từ 60% đến 70% giá thành công trình xây dựng, vì thế công tác cung ứng vật tư trong sản xuất kinh doanh xây dựng có một vai trò cực kỳ quan trọng.

Nhiệm vụ của công tác đàm bảo vật tư xây dựng là cung cấp đầy đủ về số lượng, đồng bộ về quy cách, chủng loại, kịp thời về thời gian, đảm bảo về chất lượng với chi phí hợp lý nhất. Hình 2.1 thể hiện các nhiệm vụ của công tác đảm bảo vật tư trong hệ thống đảm bảo các nguồn lực cho một dự án.

1.1.1.          Nhiệm vụ cung ứng của các bên liên quan trong thực hiện dự án Cần lưu ý là cung cấp các thiết bị cần lấp vào công trình thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, không thuộc trách nhiệm của nhà thầu xây dựng thực hiện dự án (người xây

dưng) trừ trường hợp trong hợp đồng thi công xây dựng có quy định khác. Do đó, quản lý vật tư thiết bị ờ đây chỉ được xem xét từ góc độ của người xây dựng (nhà thâu xây dựng) thực hiện dự án và vật tư thiết bị ờ đây được hiểu là đối tượng lao động và tư liệu lao động mà nhà thầu cần để thực hiện dự án.

Mối quan hệ và trách nhiệm cung ứng của các bên hữu quan trong thực hiện dự án được thể hiện trên hình 2.2.

1.1.   Các chức năng và giai đoạn quản lý vật tư

1.1.1.         Các chức năng của quản lý vật tư

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác đảm bảo vật tư phải nắm được nội dung các chức năng quản lý vật tư. Các chức năng quản lý vật tư bao gồm xác định nhu cầu vậi tư và nguồn cung cấp, tổ chức thu mua vật tư và vận chuyển về nơi quy định, kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư, tổ chức nhập kho bảo quản và cấp phát, bảo đảm mức dự trữ hợp lý, tổ chức vận chuyển và cấp phát từ kho đến nơi sử dụng, tổ chức kiểm kê thường xuyên nắm vững tình hình tồn kho, lập kế hoạch chi phí và hạ giá thành cung ứng, góp phần cải tiến hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư và dự trữ vật tư.

Hình 2.3 thể hiện các chức năng quản lý vật tư.

1.1.1.         Các giai đoạn quản lý vật tư

Từ hình 2.1 và hình 2.3 có thể thấy mua sắm và quản lý vật tư nội bộ là 2 mặt thống nhất của các quá trình quản lý vật tư thiết bị cho dự án.

Mua sắm là quá trinh chuyển đổi sở hữu các sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho dự án từ các tổ chức cung ứng bên ngoài. Dịch vụ mua ngoài bao gồm dịch vụ xây dựng của các nhà thầu phụ, dịch vụ tư vấn của các tổ chức tư vấn. Các sản phẩm cần thiết bao gồm các loại vật tư và MMTB cần thiết cho dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *