Lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và quăn lý hợp đồng cung ứng

Quản lý mua sắm vật tư bao gồm các quá trình lập kế hoạch nhu cầu vật tư, lựa chọn nhà cung cấp, ký kết hợp đồng mua sắm và quản lý thực hiện họp đồng mua sắm.

Sau khi lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà cung cấp vật tư, các công việc tiếp theo là vận chuyển, tiếp nhận, bào quản, dự trữ và phân phối vật tư (công tác vận chuyển tuỳ theo dạng hợp đồng cung cấp mà có thể do nhà cung cấp hoặc do bên tiếp nhận đảm nhiệm). Đây là các nội dung chủ yếu của công tác quản lý vật tư nội bộ. Như vậy, quản lý vật tư nội bộ bao gồm các quá trình: lập kế hoạch cấp hàng, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bào quản, tổ chức kiểm kê và kiểm tra, tổ chức dự trữ và phân phối vật tư cho các công việc của dự án.

Như vậy, quản lý vật tư theo trình tự công việc có thể chia thành 2 giai đoạn là:

(1)    Mua sắm: lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và quản lý hợp đồng cung ứng kể cả vận chuyển từ nơi cung cấp về nơi tiếp nhận;

(2)    Quản lý vật tư nội bộ: nhập kho, phân loại, ghép lô, sơ chế (nếu cần thiết), bảo quản, dự trừ, phân phối và tổ chức vận chuyển vật tư (vận chuyển nội bộ) cho các công việc của dự án;

1.2.2.1.             Lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và quăn lý hợp đồng cung ứng

Lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và quản lý hợp đồng cung ứng là giai đoạn đầu tiên của quản lý vật tư và cũng là giai đoạn phức tạp, có thể nảy sinh nhiều mối quan hệ với bên ngoài dự án. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm, cung cấp vật tư được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của các tài liệu thiết kế, dự toán trong mối quan hệ với kế hoạch thực hiện dự án và có tính đến độ dài của chu kỳ mua sắm, kể cả vận chuyển vật tư. Giai đoạn này gồm các bước: lựa chọn nhà cung cấp, phân bổ các đơn đặt hàng và kiểm soát các đợt cấp hàng.

Lựa chọn nhà cung cấp vật tư được người xây dựng thực hiện trên cơ sở nghiên cứu thông tin của các nhà cung cấp về năng lực của họ như năng lực kỹ thuật, năng lực sản xuất nâng lực quản lý cũng như năng lực tài chính. Đánh giá ưu, nhược điểm của các nhà cung cấp, so sánh với các tiêu chuẩn đặt ra. Neu cần thiết, có thể đến thăm các nhà cung cấp nhằm mục đích thẩm định lại những thông tin thu thập được và thu thập thêm những thông tin cần bổ sung. Danh sách các nhà cung cấp tiềm năng lập ra sẽ được thông qua chủ đầu tư và chủ nhiệm dự án. Lựa chọn cuối cùng có thể được thực hiện thông qua đấu thầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *