LẬP KẾ HOẠCH VẬT TƯ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG

Phân bố các đơn đặt hàng: do người xây dựng (trong trường hợp cần thiết có thế là cùng với nhóm quản lý dự án) nghiên cứu xây dựng danh mục mua sắm. Sau khi đánh giá các phiếu báo giá hoặc đon dự thầu của các nhà cung cấp, người xây dựng sẽ đi đến thương thảo ký kết họp đồng cung ứng với nhà cung cấp thắng thầu. Nội dung thương thảo là về các vấn đề vận chuyển, bảo quản, bảo hiểm… và các điều kiện thanh quyết toán.

Kiểm soát các đợt cấp hàng được thực hiện theo kế hoạch đã lập (theo trình tự thực hiện dự án). Mọi thay đổi trong lịch cấp hàng sẽ được báo cáo và thể hiện trong tiến độ thực hiện dự án và nếu nó ảnh hường đến tiến độ chung thì nhà thầu sẽ phải có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

1.2.2.1.             Quản lý vật tư trong nội bộ dự án

Sau khi tiếp nhận thì nhập kho, phân loại, ghép lô, sơ chế, bảo quản, dự trữ và cấp phát vật tư là các công việc trong nội bộ dự án. Quản lý giai đoạn này chủ yếu bao gồm các nội dung tiếp nhận, tổ chức bảo quản, cấp phát và tổ chức vận chuyển nội bộ, quản lý dự trữ vật tư.

  1. LẬP KẾ HOẠCH VẬT TƯ CHO Dự ÁN XÂY DỰNG

1.1.   Nguyên tắc và công cụ lập kế hoạch vật tư

Lập kế hoạch vật tư dự án là phân tích cơ cấu công việc và các loại vật tư sử dụng về số lượng, quy cách, phẩm chất… trên cơ sở đó lập biểu đồ/kế hoạch nhu cầu theo tiến độ thời gian có tính đến các hạn chế (hạn chế về tài chính, hạn chế về khả năng cung cấp) và dự tính phân phối vật tư theo tiến độ thực hiện dự án. Lập kế hoạch vật tư dự án không những xác định nhu cầu vật tư theo tiến độ thời gian mà còn xác định khả năng cung cấp vật tư làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà cung cấp và ký kết các hợp đồng mua sắm, lập kế hoạch cung cấp và làm cơ sở cho việc phân phối vật tư đã mua sắm theo trình tự các công việc dự án.

Vật tư là yếu tố cơ bản nhất cấu thành nên thực thể công trình dự án, trong vai trò là một bộ phận của quản lý dự án, lập kế hoạch vật tư bao gồm các thành tổ sau:

  • Xác định nhu câu vật tư trên cơ sở phân tích, cân đối cơ cấu phân tách công việc (WBS) và lịch tiến độ thực hiện dự án;

– Xây dựng hệ thống phân phối vật tư cho các công việc theo trình tự thực hiện dự án và chi định những người chịu trách nhiệm thi hành;

– Kiểm soát tiến trình công việc: so sánh các chi tiêu thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch, từ đó đưa ra các hành động điều chỉnh cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *